21 ARALIK GREV PROGRAMI AÇIKLANDI. PDF Yazdır

21 Aralık 2011 günü TMMOB olarak Sirkeci Garı önünde 11:00'de toplanıyoruz.

663 Sayılı KHK?nın geri çekilmesi için uyarı niteliğinde olan 21 Aralık GöREV etkinliğinin detaylarını kamuoyu ile paylaşmak üzere bugün DİSK İstanbul Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği, TTB-İstanbul Tabip Odası, TMMOB-İKK, İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu)ortak basın açıklaması düzenlediler.

Açıklamaya, TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, TMMOB-İKK Sekreteri Tores Dinçöz, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eğitim-Sen 1 No?lu Şube Başkanı Barış Uluocak, Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak katıldı.

Hazırlanan ortak basın açıklaması TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen tarafından okundu.

 

 

Eğitim sağlık başta olmak üzere temel kamu hizmetlerini ticarileştiren, kamu çalışanlarını köleleştirmeye çalışan, KHK?larla sağlık ve eğitim gibi alanlarda performans ilkelerini getirerek sağlık hakkı başta olmak üzere temel haklarımızı gasp etmeye çalışan politikalara karşı 21 Aralık?ta grevdeyiz.

 

AKP Hükümeti Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılması hamlelerine hızla devam ediyor. 663 sayılı KHK ile hastaneleri kar-zarar hesabıyla CEO?lar tarafından yönetilen şirketlere dönüştürmeyi planlayan, 666 Sayılı Kararnameyle ?eşit işe eşit ücret? diyerek Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta olma üzere çok sayıda kurumda mevcut olan ücret adaletsizliğini büyüten, 652 sayılı KHK ile eğitimin piyasalaştırılması ve performans ilkelerine dayandırılmasının önünü açan, AKP Hükümeti?ne karşı 21 Aralık?ta Grevdeyiz!...

·       Grev hakkımızın yasal teminatı altına alındığı bir Toplu Sözleşme düzeni için,

·       Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesi için,

·       Genel Sağlık Sigortası kapsamında zorunlu sağlık primi dayatmasına ve katkı payı, fark ücreti gibi yollarla ilave ücret alınmasına son verilmesi için,

·       KHK Demokrasi sine son verilmesi için,

·       Her türlü güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara kadro iş güvencesi sağlanması için,

·       Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için,

·       Emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi için,

·       Temel ücretlerin arttırılarak, eşit işe eşit ücretin gerçekten hayata geçirilmesi için,

·       Ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması için,

·       Net asgari ücetin açılk sınırı olan 1.000 TL?ye çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda b tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için,

·       Kıdem Tazminatı başta olmak üzere işçi sınıfının kazanılmış haklarına dönük saldırılarına dur demek için,

·       Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması için,

 

21 Aralık?ta Grevdeyiz?

 

Bizler bu ülkenin doktorları, öğretmenleri, hemşireleri, işçileri, güvencesizleri, asistanları, maliyecileri, yani tüm emekçileri, AKP Hükümeti?nin emek karşıtı politikalarına dur demek için, 21 Aralık günü üretimden gelen gücümüzü kullanacağız.

 

Tüm kamu çalışanları ve halkımız çağrıda bulunuyoruz; eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına ve özelleştirilmesine karşı iş ve ücret güvencemize sahip çıkmak için 21 Aralık?ta grevde olacağız.

 

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli her sendikanın, konfederasyonun, meslek örgütünün yapması gereken, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yanı sıra Anayasa?nın bize tanıdığı hakkımızı kullanarak 21 Aralık?ta en uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu günde aydınlığı arttırmak için grev yapacağız.

 

21 Aralık 2011 Çarşamba günü KESK?e bağlı tüm kamu emekçileri, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağlık İş Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUT), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAS-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Diyetisyenler Derneği olarak hizmet üretmeyecektir.

 

Biz aşağıdaki emek meslek örgütlerinin temsilcileri olmak üzere tüm üyelerimizi ve halkımızı ?sağlık hakkı meclislerine? katılmaya ve kamu emekçilerinin ?21 Aralık Grevine? destek olmaya davet ediyoruz.

 

21 Aralık 2011 Çarşamba günü en uzun geceyi aydınlığa çevirmek için GREVDEYİZ?

 

Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği

DİSK İstanbul Temsilciliği

KESK İstanbul Şubeler Platformu

TTB-İstanbul Tabip Odası

TMMOB-İKK

İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu)

 

 

 

 

 
 

TMMOB'den Haberler

İletişim bilgileri

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 BEYOĞLU Kroki:
View Larger Map
Tel: 0212 252 95 00 Dahili:169
Faks: 0212 249 86 74
Eposta: tmmobist@gmail.com

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ

SU HAYATTIR, SATILAMAZ!

http://sthp.org/

3. KÖPRÜ YERİNE YAŞAM PLATFORMU

http://kopruyerineyasam.blogspot.com/

Valid XHTML & CSS